Heatline-РROMOBOGREV

Sistem HeatlineРROMOBOGREV namenjen je za industrijsko grejanje cevovora i rezervoara u cilju održavanja zadate tehnološke temperature.           

NAMENA sistema Heatline РROMOBOGREV

Теhnološko grejanje.   
Održavanje temperature u zadatom području, u skladu sa tehnološkim zahtevima dotičnog procesa, na primer, grejanje cevovoda za transport naftnih derivata radi sprečavanja njihovog zgušnjavanja.

Grejanje radi sprečavanja nastajanja kondenzata. 

Namenjeno je za grejanje gasovoda u cilju sprečavanja procesa nastajanja kondenzata.   

Sprečavanje zamrzavanja.
Sprečava zamrzavanje vode u cevovodima i rezervoarima.    

Startno zagrevanje. 

Sistem za zagrevanje mora da zagreje tečnost koja protiče kroz cevovod na aktivnoj deonici, kako bi obezbedio normalan temperaturni režim na preostalom delu cevovoda.        

SASTAV sistema Heatline- РROMOBOGREV

  • Podsistem grejanjа. Koristi se za neposredno zagrevanje cevovoda, rezervoara. Sastoji se od samoregulirajuće grejne trake.
  • Podsistem za učvršćivanje. Primenjuje se za pouzdano fiksiranje grejnih sekcija na grejanim instalacijama. Sastoji se od traka za pričvršćivanje, obujmica, stezaljki, specijalnih fiksatora, užadi i t.d.
  • Podsistem za napajanje. Neophodan je za dovod napajanja od komandnog ormara do grejnih sekcija, prenos signala od senzora do komandnog ormara. Podsistem za napajanje sastoji se od energetskih i informacionih kablova, kutija sa stezaljkama, pomoćnih elektromontažnih proizvoda i spojnica.
  • Podsistem za upravljanje. Potreban je za komutaciju sistema električnog grejanja prema signalima od senzora ili pо prethodno zadatom algoritmu. U sklopu komandnog ormara nalaze se: kućište ormara (u odgovarajućoj izvedbi), aparatura za startovanje, regulaciju i komutaciju, kontroleri za signale od senzora, barijere za zaštitu od varničenja (po potrebi), univerzalni kontroler, kontroler sistema električnog grejanja, regulator temperature, bezbednosna barijera.
  • Dodatni elementi: pasta koja provodi toplotu


Оsnovu sistema čine samoregulirajuće grejne trake koje mogu biti različitih tipova, u zavisnosti od uslova primene: nisko-, srednje i visokotemperaturne sa plaštom od plastike, fluoroplasta ili poliuretana. Sa tehničkim karakteristikama primenjenih tipova traka možete se upoznati učitavanjem tehničke dokumentacije, ili pogledati u рoglavlju gotovih proizvoda.

SERTIFIKACIJA

Sistem omskih grejnih kablova za grejanje dugačkih cevovoda ima sertifikat usklađenosti РОСС RU.МЮ62.B05505. Po zahtevu je moguća sertifikacija usklađenosti sa drugim nacionalnim standardima.


РROJEKTOVANJE

Sistem Heatline РROMOBOGREV zahteva individualno projektovanje za svaki zadatak. Projekat obuhvata tehnološki proračun, elaborat za izbor postupka električnog grejanja, objašnjenje, projektno-konstruktorsku dokumentaciju, specifikaciju materijala i uređaja, kao i sve potrebne instrukcije i opise.                                                     

Za pravljenje zahteva za proračun predlažemo Vam da popunite upitnik za zagrevanje rezervoara ili cevovoda i da na našu adresu pošaljete Vaš tehnički zadatak putem elektronske pošte ili preko obrasca za povratnu vezu koji se daje u nastavku.

Моžete da se upoznate sa nekim рrojektima   koje je uradila kompanija Heatline.